Wypełnianie pustek i kawern w gruncie

Wypełnianie pustek i kawern w gruncie

Podczas prowadzenia prac związanych z głębokim fundamentowaniem, budową tuneli czy budową lub remontami infrastruktury podziemnej, bardzo często występuje konieczność iniekcyjnego wypeniania pustek i kawern powstałych w wyniku prowadzenia powyższych prac.

Przez pojęcie wypełnienia pustek i kawern należy rozumieć proces iniekcji, mającej na celu wypełnienie jak i uszczelnienie ośrodka gruntowego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

Najczęstsze powody stosowania iniekcji wypełniających:

  • szkody górnicze,
  • nieciągłe i nieszczelne obudowy głębokich wykopów;
  • drążenie tuneli metodą TBM;
  • drążenie tuneli tradycyjnymi metodami górniczymi (np.: metoda strzałowa),
  • następstwa awarii podczas głębokiego fundamentowania,
  • awarie wielkośrednicowych podziemnych kanałów, kolektorów, zbiorników, etc…,
  • tąpnięcia i samo dogęszczenia rozluźnionych nasypów.

W obecnym czasie dynamicznego rozwoju budownictwa na terenach zurbanizowanych, dbałość o szczelność obudów wykopów i profilaktyka przed awariami mają pierwszorzędne znaczenie.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania i doskonały sprzęt nie są w stanie wyeliminować konieczności uszczelnień obudów głębokich wykopów. Błędy projektowe, wykonawcze czy też awarie podczas prowadzenia prac zmuszają coraz częściej Generalnych Wykonawców i Inwestorów do ich naprawy poprzez wypełnianie pustek i kawern w gruncie jak i na styku konstrukcji z gruntem.

Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone technologie iniekcyjne firmy Cover Technologies, które nieodzownie towarzyszą zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz niezwłoczne przystąpienie do realizacji usuwania skutków awarii. Zespół Cover Technologies świadomy konsekwencji technicznych, wizerunkowych i ekonomicznych omawianych sytuacji, jest w stanie zmobilizować własny materiał, sprzęt i doświadczonych ekspertów, w ciągu zaledwie kilku godzin, w dowolnej części Europy.

Przykładowe obszary zastosowania:

– budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów);
– budownictwo geoinżynieryjne (stabilizacje fundamentów, wypełnianie pustek i kawern w gruncie, uszczelnianie wycieków z gruntu, likwidacja samowypływó, uszczelnianie wykopów, likwidacja szkód, iniekcje wyprzedzające)
– budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej);
– budownictwo komunikacyjne (obiekty inżynieryjne);
– budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej);
– budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

RODZAJE INIEKCJI WYPEŁNIAJĄCYCH W GRUNCIE:

– iniekcja pustek i kawern w gruncie;
– iniekcja iniekcja pustek i kawern w gruncie na styku z konstrukcją;
– iniekcja wypełniająca pomiędzy konstukcją a nową wykładziną kanałów i kolektorów;
– iniekcja ubytków w gruncie powstałych w wyniku awarii i katastrof budowlanych;

Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym.

Asekurację firm zajmujących się głębokim fundamentowaniem i umocnieniami wykopów, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu można realizować zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające zapobiegać opisywanym i podobnym awariom oraz szybko rozwiązać problem,niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających uszczelnień głębokich wykopów, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii budowlanych, wypełnienia przestrzeni reliningu
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).