Iniekcje w geoinżynierii

Iniekcje w geoinżynierii

iniekcje_cover

Podczas prowadzenia prac związanych z budową obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, tunele, budowle ziemne, bardzo często występują problemy związane z gruntami słabonośnymi, z kiepskimi własnościami fizykomechanicznymi utworów geologicznych stanowiących ich podłoże. W celu poprawy warunków posadowienia budowli wykorzystuje się rozwiązania z działu geoinżynierii.

W obecnym czasie możemy mówić o dynamicznym jej rozwoju a szczególnie w zakresie iniekcji ciśnieniowych. Zarówno sprzęt do wiercenia i iniekcji, jak również chemia budowlana używana przy pracach gruntowych szybko się rozwija. Na każdym kroku producenci zaskakują nas nowymi technologiami – udoskonaleniem końcówek wiercących czy sposobami wykonania wierceń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania, wsparcie komputerowe czy doskonałe wiertnice nie są w stanie wykonać pewnych robót w trudnych, niekontrolowanych przypadkach.

Nie wszystkie prace można wykonać przy użyciu dużych maszyn. Gęsta zabudowa w aglomeracjach miejskich uniemożliwia wjazd ciężkiego sprzętu. W takich przypadkach wymaga się, aby praca  była wykonana w możliwie krótkim czasie przy użyciu niedużego sprzętu. Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjne firmy Cover Technologies. Przy takich pracach nie korzysta się już ze zwykłych mieszanek cementowych. Używane są mieszanki cementów o bardzo szybkim czasie wiązania, szkło wodne, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe czy silikatowe.

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych. Stabilizację gruntu stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych.

Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunnelingu, umacniania skarp i wykopów.

Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji w geoinżynierii, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG COVER TECHNOLOGIES W INIEKCJI W GEOINŻYNIERII:

 • iniekcje wzmacniające i uszczelniające w specjalistycznym budownictwie podziemnym i geotechnice, w warunkach suchych i mokrych,
 • budownictwo ziemne, fundamentowanie, budowa tuneli, inżynieria środowiska,
 • wzmocnienie luźnych skał,
 • podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych,
 • uszczelnienie tuneli (np. TBM)
 • pale iniekcyjne,
 • stabilizacja skał, iniekcje szczelin i pęknięć,
 • doszczelnianie z wykorzystaniem iniekcji,
 • unieruchomienie substancji szkodliwych w miejscu,
 • zabezpieczenie obszarów skażonych po działalności przemysłowej,
 • wypełniania wszelkiego rodzaju pustek podziemnych, w których wytrzymałość odgrywa bardzo ważną rolę.
 • wypełniania przestrzeni pierścieniowej (np. relining),
 • podnoszenia i wzmacniania betonowych płyt jezdnych,
 • zabezpieczenia budynków przed osiadaniem,
 • prace uszczelniające przy stalowych ściankach szczelnych, rurach tunelowych i innych konstrukcjach,
 • stabilizacja gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji;
 • stabilizacje gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne);
 • stabilizacje płyt i posadzek
 • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
 • wypełnianie pustek i kawern – podbijanie fundamentów
 • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacja kurzawek.

Iniekcje w geoinżynierii, zwane również iniekcjami gruntowymi lub iniekcjami niskociśnieniowymi są alternatywą dla tradycyjnych metod naprawczych z wykorzystaniem zwykłych mieszanek cementowych czy bentonitowych. Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym.

Asekurację firm zajmujących się głębokim fundamentowaniem i umocnieniami wykopów, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu można realizować zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie.

Z obserwacji zrealizowanych przypadków awarii wyłania się powtarzalne zjawisko, występowania ich z reguły wieczorami i w nocy, po zakończeniu dziennej zmiany, podczas nieobecności wykonawców i nadzoru na budowie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające zapobiegać opisywanym i podobnym awariom oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

 

Rodzaje iniekcji

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, tunele, infrastruktura podziemna, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, ekrany przeciwfiltracyjne, iniekcja wyprzedzająca, usuwanie awarii
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).