Iniekcje geopolimerowe

Iniekcje geopolimerowe

Do wykonywania iniekcji geopolimerowych, najczęściej stosuje się twardo-elastyczne i elastyczne spienialne i niespienialne materiały z wykorzystaniem żywic poliuretanowych i silikatowych.

Wszystkie stosowane przez nas materiały iniekcyjne posiadają niezbędne dokumenty techniczne , oceny i dopuszczenia do stosowania. Materiały są neutralne dla środowiska, nie mają negatywnego wpływu na wody gruntowe,  są bezpieczne do stosowania przez personel techniczny.

Jest to technologia bezinwazyjna, pozwalająca na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanej, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych czy konieczności wyłączenia naprawianych obiektów z ekspoloatacji.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji geopolimerowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Iniekcja geopolimerowa (geotechniczna) – iniekcja do celów geotechnicznych jest procesem, w którym pompowalny materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania tj. ciśnienia, objętości, wydatku.

 

Do wykonywania iniekcji geopolimerowych, najczęściej stosuje się twardo-elastyczne i elastyczne spienialne i niespienialne materiały z wykorzystaniem żywic poliuretanowych i silikatowych.  Dwuskładnikowy system otrzymywany jest przez zmieszanie składnika A i składnika B w stosunku objętościowym 1:1.

Cechy charakterystyczne materiału:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
 • uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości;
 • niewrażliwość na wodę;
 • niska temperatura utwardzania;
 • dobre właściwości hydro- i gazo izolacyjne;
 • właściwości antyelektrostatyczne;
 • trudnopalność.

Wszystkie stosowane przez nas materiały iniekcyjne posiadają niezbędne dokumenty techniczne , oceny i dopuszczenia do stosowania. Materiały są neutralne dla środowiska, nie mają negatywnego wpływu na wody gruntowe,  są bezpieczne do stosowania przez personel techniczny.

Technologia iniekcji wykorzystywana do poprawy parametrów równości nawierzchni nazywana jest powszechnie iniekcją geopolimerową. Jest to inaczej iniekcja geotechniczna bazująca na wykorzystaniu iniektów z żywic polimerowych, poliuretanowych, silikatowych.

INIEKCJA GEOTECHNICZNA – GEOPOLIMEROWA 

Iniekcja do celów geotechnicznych jest procesem, w którym pompowalny materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku.

 • Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – zastąpienie wody lub przestrzeni porowej w gruncie, iniektem lub zaprawą, bez wyraźnych przemieszczeń gruntu. Termin ten obejmuje iniekcję penetracyjną i wypełnienie objętościowe.
 • Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – iniekcja podłoża w taki sposób, że powoduje ona deformację, ściśniecie lub przemieszczenie gruntu.

ZASTOSOWANIE

 • wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp.
 • podnoszenie zapadniętych płyt,
 • stabilizacja i wzmacnianie podłoża gruntowego istniejących konstrukcji
 • wypełnianie pustek, kawern,
 • przejmowanie zniekształceń dzięki elastyczności podczas ruchów.
 • stabilizacja i konsolidacja górotworu,
 • uszczelnienia,
 • wzmocnienie i stabilizacja podłoża gruntowego,
 • poprawa i podniesienie parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego

Iniekcje są skuteczną metodą wzmacniania podłoża gruntowego pod płytami betonowymi nawierzchni różnych zastosowań (komunikacyjnych, przemysłowych, technicznych).  Technologia umożliwia poprawę parametrów geotechnicznych gruntu, poprawę nośności podłoża, konsolidację materiału (również podbudowy), dogęszczenie rozluźnionych mas gruntu, wypełnienie pustek i kawern.

Niewątpliwa zaletą technologii jest możliwość podnoszenia i poziomowania płyt celem osiągnięcia wymaganych parametrów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni.

Rodzaj iniektu (parametry wytrzymałościowe, środowisko aplikacji, czas reakcji, czas wiązania, właściwości reologiczne) dobierane są na podstawie badań geotechnicznych, w związku z czym podajemy materiał jakościowo dopasowany do warunków ośrodka oraz oczekiwanych parametrów wzmocnienia. Czas wiązania jest regulowany i może wynosić od kilkunastu sekund do kilku minut. Dobór czasu wiązania ustawiany jest indywidualnie i każdorazowo ze względu na jego bezpośredni wpływ na kontrolę i precyzję podnoszenia płyt.

Sposób wykonania iniekcji nie jest zasadniczo skomplikowany, wymaga jednak precyzji i sporej dawki doświadczenia zarówno w podawaniu materiału geopolimerowego w podłoże, jak również obserwacji i kontroli pracy całej konstrukcji. Prace w ramach podnoszenia i stabilizacji płyt wykonywane są w następującej kolejności:

 • Prace zabezpieczające i przygotowanie sprzętu;
 • Wytyczenie siatki otworów w nawierzchni mijankowo co 1 lub 1,5 m,
 • Nawiercenie prostopadłych otworów iniekcyjnych o śr. 14 – 16 mm w w/w siatce. Głębokość wiercenia ustalona na podstawie warunków i stanu podłoża gruntowego:
 • Osadzenie stalowych lanc iniekcyjnych w w/w otworach średnicy 12 – 14 mm;
 • Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej;
 • Usunięcie lanc i zaślepienie otworów, prace porządkowe;
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przebiegu prac iniekcyjnych.

Bieżąca kontrola wykonania prac to nieodłączny element realizacji robót. 

Kontroli podlegają:

 • materiały użyte do wykonania iniekcji,
 • roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
 • przemieszczenia konstrukcji,
 • ilość aplikowanego materiału.

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając położenie otworów i ich głębokości, oraz rejestrując pionowe przemieszczenia wierzchu konstrukcji w miejscu badania: numer punktu iniekcyjnego, głębokość przewiertu przez konstrukcję, głębokość otworu, rodzaj materiału, ilość wtłoczonego materiału (kg).

Korzyści zastosowania technologii iniekcji:

 • przywracanie funkcjonalności obiektu i wydłużenie jego użyteczności technicznej,
 • szybki czas realizacji, minimalizacja utrudnień w ruchu,
 • oddanie nawierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu prac,
 • niewielka inwazyjność robót, ograniczenie zbędnych wykopów i użycia ciężkiego sprzętu,
 • ekonomia rozwiązania – ograniczenie kosztów napraw,
 • wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu,
 • możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu,
 • uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, infrastruktura komunikacyjna – obiekty drogowe, obiekty kolejowe, lotniska, nawierzchnie drogowe, nawierzchnie kolejowe, nawierzchnie lotniskowe, naprawa podłoża gruntowego i podbudów, naprawa płyt drogowych i autostradowych, porty morskie, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, posadzki przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
ZAKRES ZASTOSOWANIA – podnoszenie i wzmacnianie betonowych płyt nawierzchniowych, – wypełnienie pustek podziemnych i kawern, – stabilizacja i wzmocnienie podłoża gruntowego: stabilizacja podbudów, fundamentów, płyt dennych, stabilizacja przyczółków i nasypów, poprawa parametrów nośności gruntu – konsolidacja gruntu, uszczelnienie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne, likwidacja kurzawek, – pale iniekcyjne, – uszczelnienie tuneli, stalowych ścianek szczelnych, rur tunelowych, – podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych, doszczelnianie, – iniekcje szczelin i pęknięć, stabilizacja skał
UŻYTY MATERIAŁ geopolimery – jedno i dwukomponentowe materiały iniekcyjne na bazie żywic, iniekty geopolimerowe, poliuretanowe, silikatowe, akrylowe, mikrocementowe. Materiały dostosowane do warunków aplikacji oraz oczekiwanych parametrów fizycznych, mechanicznych i chemicznych, regulacja czasu wiązania, gęstości, lepkości etc.
TECHNOLOGIA Technologia iniekcji geopolimerowych to iniekcja niskociśnieniowa, która wykorzystywana jest w najbardziej wrażliwych, trudno dostępnych i nieodpornych na drgania miejscach. Technologia poza skutecznością pozwala na ścisły nadzór i kontrolę procesu iniekcji. Stały monitoring pracy konstrukcji podczas procesu podawania materiału w ośrodek gruntowy jest nieodłącznym elementem procesu. W zakresie iniekcji geopolimerowych (geotechnicznych) wyróżniamy następujące typy iniekcji: iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa.
KORZYŚCI – przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, – natychmiastowe usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, – szybki czas realizacji, – efektywność ekonomiczna, – nieinwazyjność robót, brak ciężkiej mobilizacji, wykopów i urobku. – wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, – możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, – uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, – możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji),