Iniekcje przepustów

Iniekcje przepustów

cover_izolacje

W jakich miejscach najlepiej sprawdzają się iniekcje przepustów?

W technice budowlanej można znaleźć wiele sposobów na zabezpieczenie powierzchni lub wzmocnienie miejsc, w których znajdują się wrażliwe punkty. Przejścia szczelne lub inaczej przepusty są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Jednocześnie same mogą być narażone na występowanie wilgoci lub poddawane wysokim obciążeniom. Czy istnieje skuteczny sposób, aby je wzmocnić?  

Czym charakteryzują się przepusty? 

Przejścia szczelne to rozwiązanie stosowane w miejscach, gdzie rury przechodzą przez otwory w ścianie. Przepusty występują w budynkach, w pomieszczeniach oraz wewnątrz obiektów inżynieryjnych. Fakt, że w tym konkretnym miejscu znajdują się dwa różne materiały powoduje, że występują dogodne warunki do powstawania przecieków.  

W przypadku domów przejścia są spotykane w fundamentach, gdy trzeba przeprowadzać różne przewody wewnątrz powstającego obiektu. Mogą być także budowane, gdy przewód kominowy jest wpuszczany przez strop. Prawo budowlane mówi, że w takiej sytuacjach należy wykonać przejście szczelne.  

Takie rozwiązanie z jednej strony zwiększa stabilność danej konstrukcji, a jednocześnie może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, które mogą służyć do ochrony przed osuwaniem się ziemi, wnikaniem wilgoci lub innym zagrożeniem. 

Miejsce, w którym buduje się przepusty lub przejścia szczelne, powinno spełniać dwa ważne kryteria: 

  • umożliwiać pewną swobodę w przeprowadzaniu przewodów – wynika to z pewnych właściwości fizycznych, które posiadają rury bądź przewody, które rozszerzają się lub kurczą – w zależności od temperatury, 
  • charakteryzować się wysokim poziomem szczelności – ma to być dodatkowa bariera przed wnikaniem wód gruntowych. 

Montaż przejścia jest szczególnie ważny tam, gdzie wody gruntowe mogą znaleźć się powyżej przewodów wpuszczanych w fundamenty. 

Jakie środki są stosowane do wzmacniania przepustów? 

W przepustach mogą pojawiać się rysy, pęknięcia oraz ubytki. Te niewielkie, strukturalne uszkodzenia mogą być wypełniane poprzez iniekcje przepustów. W celu renowacji przejść stosuje się różne środki chemiczne. Ich dobór zależy od miejsca przeznaczenia, ponieważ niektóre mają charakter zabytkowy lub historyczny. W takim przypadku stosuje się metody tradycyjne z użyciem chemii budowlanej. mogą to być zaprawy, wyprawy oraz materiały iniekcyjne: 

  • środki do napraw niekonstrukcyjnych – są wykorzystywane do przywracania geometrii danej konstrukcji lub poprawienia estetyki i wyglądu, 
  • preparaty do iniekcji przepustów – służą do uzupełnienia ciągłości uszkodzonych przekrojach, zwiększają trwałość konstrukcji, 
  • środki chemiczne do ochrony powierzchniowej – służą do zabezpieczenia przed korozją i poprawiają wytrzymałość przepustu, 
  • materiały do napraw budowlanych – przywracają integralność i trwałość przejść szczelnych. 

Warto pamiętać, że materiał, który jest używany do naprawy lub iniekcji powinien współpracować z tworzywem budującym przepust. Ten układ jest poddawany ciągłym obciążeniom o charakterze mechanicznym, fizyko-chemicznym oraz termicznym. Sprawa komplikuje się, jeśli renowacji wymagają elementy występujące w budownictwie podziemnym lub znajdujące się w pobliżu zbiorników wodnych. Równie ważne jest uzupełnianie ubytków, które są w zakładach produkcyjnych, na stacjach benzynowych lub w pobliżu rurociągów.

W jakich miejscach są stosowane iniekcje przepustów i przejść szczelnych? 

Iniekcje przepustów są stosowane w miejscach, w których podstawowe zabezpieczenia nie sprawdziły się lub występują inne ograniczenia. Dotyczy to otworów w przekroju prostokątnym lub mimośrodowych przejść instalacyjnych.  

Występują także inne czynniki, które wpływają na uszkodzenie przepustów: 

  • drgania instalacji hydraulicznych pojawiające się w czasie eksploatacji, 
  • przemieszczenia rur, które powodują powstawanie szpar i przecieków, 
  • bezpośrednia infiltracja wód gruntowych lub opadowych. 

Jeśli z jednej strony przepustu występuje napór, to jest do niego ograniczony dostęp. Wtedy iniekcje przepustów są jedyną metodą, która jest skuteczna. W takich przypadkach najlepiej sprawdzają się wypełnienia hydrofobowe, wykorzystujące żywice żelowe lub poliuretanowe. 

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁżywice akrylowe, żywice poliuretanowe, kity pęczniejące, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości