Iniekcje strukturalne

Iniekcje strukturalne

Zastosowanie iniekcji strukturalnej

Iniekcje strukturalne są charakterystycznymi typami iniekcji ciśnieniowej, które realizowane są dzięki wzmocnieniu konstrukcji bądź uszczelnieniu jej na pełnym przekroju konstrukcji lub na pewnym fragmencie. Wydaje się, że jedynym powszechnym sposobem na zastosowanie iniekcji strukturalnej jest użycie przepon poziomych wewnątrz murów, które mają służyć do renowacji lub wykonania izolacji pionowej obiektu. Efektem tego jest wyeliminowanie podciągania wody z podłoża, wywołanego występowaniem zjawisk związanych z napięciem powierzchniowym. Jednak nie jest to jedyny możliwy sposób na zastosowanie iniekcji strukturalnej.

Pozytywy zastosowanie iniekcji strukturalnej:

 • krótki czas zrealizowania całego projektu,
 • technologia posiada możliwość zastosowania na czynnie działających obiektach,
 • gwarancja długoletniego użytkowania,
 • technologia zapewnia nieingerowanie w strukturę budynku,
 • pozwala na zastosowanie najlepszego rozwiązania w korzystnej cenie.

Iniekcję typu strukturalnego można sukcesywnie stosować do wzmocnienia i uszczelnienia konstrukcji budowlanych, wyróżniających się porowatością i odpowiednią grubością. Są to na przykład: ściany szczelinowe, słabe betony, gniazda żwirowe, przewibrowane lub niedowibrowane, żelbetonowe konstrukcje, jastrychy czy w miejsca gdzie rysy i uszkodzenia są tak zagęszczone, nieregularnie rozmieszczone oraz niemożliwe do określenia ich przebiegu, że iniekcje ingerujące w rysę tutaj kompletnie się nie sprawdzą.

Głównym elementem w zastosowaniu iniekcji strukturalnej jest odpowiednio dobrana mieszanka charakteryzująca się niską lepkością. Kolejnymi kluczowymi elementami jest rozstawienie pakerów iniekcyjnych oraz ciągłe i trwałe umieszczenie powierzchni iniektowanego obiektu w zamknięciu, aby wykorzystać odpowiednie ciśnienie iniekcji. Zamknięcie ważne jest również, aby mieszanka wykorzystana do iniekcji nie związała się przed czasem.

Przy wykonywaniu iniekcyjnych uszczelnień, pod naporem wód gruntowych najlepiej zastosować niskolepkie żywice. Będą to na przykład materiały poliuretanowe, akrylowe czy epoksydowe.

Jako przodująca i innowacyjna firma Cover Technologies sp. z.o.o. posiada całkowite, różnorodne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla zastosowania iniekcji strukturalnej. Przedsiębiorstwo gwarantuje swoje usługi w zakresie realizacji projektu jak i w zaopatrzeniu w potrzebne materiały. Oferuje cały szereg czynności od ekspertyzy, stworzenia projektu, dostawę niezbędnych akcesoriów, materiałów, sprzętu jak i odpowiednie doradztwo, jakościowe wykonanie oraz niezbędną dokumentację. Cover Technologies działa już nieprzerwanie od kilkunastu lat i realizuje wymagające i największe projekty dotyczące realizacji iniekcji strukturalnych zarówno w Polsce jak i w Europie. Działalność zapewnia materiały oraz usługi zgodne z panującymi normami, posiada wszelkie potrzebne certyfikaty.

Elementy techniczne usługi

Wykorzystana technologia: iniekcja strukturalna, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja niskociśnieniowa oraz ekrany przeciwfiltracyjne.

Czas realizacji: zależny jest od dostępności oraz skomplikowania i złożoności prac w obiekcie. Przystosowany jest również do terminarza oraz oczekiwań inwestora.

Miejsce realizacji: technologia wykorzystywana w budownictwie podziemnym, obiektach gospodarki ściekowej, budownictwie przemysłowym, budownictwie kubaturowym, budownictwie mieszkaniowym. Zastosować ją można również w różnego rodzaju głębokich wykopach, palisadach, ścianach szczelinowych, mikrotunelingu, obiektach drogowych, obiektach hydrotechnicznych oraz w ekranach przeciwfiltracyjnych w gruncie czy wykorzystać do ustabilizowania gruntu, poprawy jego nośności.

Wykorzystany materiał: żywice sylikatowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, itp. czy betonity lub drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe.

Zalety płynące z zastosowania usługi:

 • przywracanie obiektom budowlanym stanu funkcjonalności,
 • uszczelnienie, wzmocnienie gruntu,
 • ustabilizowanie obiektów budowlanych,
 • usunięcie przyczyny ewentualnej katastrofy budowlanej,
 • otrzymanie w krótkim czasie pożądanej wytrzymałości obiektu,
 • możliwe do zastosowania w środowiskach o różnorodnym nawodnieniu,
 • uszczelnienie i wzmocnienie różnych porowatych konstrukcji,
 • uszczelnienie wykopów,
 • gwarantuje korzystne właściwości zarówno hydroizolacyjne jak i gazoizolacyjne.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁdrobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, uszczelnienia i wzmocnienia porowatych konstrukcji