Stabilizacja płyt drogowych

Stabilizacja płyt drogowych

podnoszenie_plyt_betonowych

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją stabilizacją płyt drogowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Do wykonywania iniekcji geopolimerowych, najczęściej stosuje się twardo-elastyczne i elastyczne spienialne i niespienialne materiały z wykorzystaniem żywic poliuretanowych i silikatowych.

Wszystkie stosowane przez nas materiały iniekcyjne posiadają niezbędne dokumenty techniczne , oceny i dopuszczenia do stosowania. Materiały są neutralne dla środowiska, nie mają negatywnego wpływu na wody gruntowe,  są bezpieczne do stosowania przez personel techniczny.

Technologia iniekcji wykorzystywana do poprawy parametrów równości nawierzchni nazywana jest powszechnie iniekcją geopolimerową. Jest to inaczej iniekcja geotechniczna bazująca na wykorzystaniu iniektów z żywic polimerowych, poliuretanowych, silikatowych.

INIEKCJA GEOTECHNICZNA

Iniekcja do celów geotechnicznych jest procesem, w którym pompowalny materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku.

 • Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – zastąpienie wody lub przestrzeni porowej w gruncie, iniektem lub zaprawą, bez wyraźnych przemieszczeń gruntu. Termin ten obejmuje iniekcję penetracyjną i wypełnienie objętościowe.
 • Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – iniekcja podłoża w taki sposób, że powoduje ona deformację, ściśniecie lub przemieszczenie gruntu.

ZASTOSOWANIE

 • wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp.
 • podnoszenie zapadniętych płyt,
 • stabilizacja i wzmacnianie podłoża gruntowego istniejących konstrukcji
 • wypełnianie pustek, kawern,
 • Przejmowanie zniekształceń dzięki elastyczności podczas ruchów.
 • Stabilizacja i konsolidacja górotworu

  Iniekcje są skuteczną metodą wzmacniania podłoża gruntowego pod płytami betonowymi nawierzchni różnych zastosowań (komunikacyjnych, przemysłowych, technicznych).  Technologia umożliwia poprawę parametrów geotechnicznych gruntu, poprawę nośności podłoża, konsolidację materiału (również podbudowy), dogęszczenie rozluźnionych mas gruntu, wypełnienie pustek i kawern.

Niewątpliwa zaletą technologii jest możliwość podnoszenia i poziomowania płyt celem osiągnięcia wymaganych parametrów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni.

Rodzaj iniektu (parametry wytrzymałościowe, środowisko aplikacji, czas reakcji, czas wiązania, właściwości reologiczne) dobierane są na podstawie badań geotechnicznych, w związku z czym podajemy materiał jakościowo dopasowany do warunków ośrodka oraz oczekiwanych parametrów wzmocnienia. Czas wiązania jest regulowany i może wynosić od kilkunastu sekund do kilku minut. Dobór czasu wiązania ustawiany jest indywidualnie i każdorazowo ze względu na jego bezpośredni wpływ na kontrolę i precyzję podnoszenia płyt.

Poziomowanie i reniwelacja płyt betonowych znajduje zastosowania przezde wszsytkich w infrastrukturze transportowej, przemysłowej i budownictwa komercyjnego:

Nawierzchnie drogowe.  Nawierzchnie lotniskowe. Przejazdy kolejowe. Parkingi, place przeładunkowe. Posadzki przemysłowe.

Sposób wykonania iniekcji nie jest zasadniczo skomplikowany, wymaga jednak precyzji i sporej dawki doświadczenia zarówno w podawaniu materiału geopolimerowego w podłoże, jak również obserwacji i kontroli pracy całej konstrukcji. Prace w ramach podnoszenia i stabilizacji płyt wykonywane są w następującej kolejności:

 • Prace zabezpieczające i przygotowanie sprzętu;
 • Wytyczenie siatki otworów w nawierzchni mijankowo co 1 lub 1,5 m,
 • Nawiercenie prostopadłych otworów iniekcyjnych o śr. 14 – 16 mm w w/w siatce. Głębokość wiercenia ustalona na podstawie warunków i stanu podłoża gruntowego:
 • Osadzenie stalowych lanc iniekcyjnych w w/w otworach średnicy 12 – 14 mm;
 • Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej;
 • Usunięcie lanc i zaślepienie otworów, prace porządkowe;
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przebiegu prac iniekcyjnych.

Bieżąca kontrola wykonania prac to nieodłączny element wykonania prac. 

Kontroli podlegają:

 • materiały użyte do wykonania iniekcji,
 • roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
 • przemieszczenia konstrukcji,
 • ilość aplikowanego materiału.

Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając położenie otworów i ich głębokości, oraz rejestrując pionowe przemieszczenia wierzchu konstrukcji w miejscu badania: numer punktu iniekcyjnego, głębokość przewiertu przez konstrukcję, głębokość otworu, rodzaj materiału, ilość wtłoczonego materiału (kg).

Korzyści zastosowania technologii iniekcji:

 • przywracanie funkcjonalności obiektu i wydłużenie jego użyteczności technicznej,
 • szybki czas realizacji, minimalizacja utrudnień w ruchu,
 • oddanie nawierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu prac,
 • niewielka inwazyjność robót, ograniczenie zbędnych wykopów i użycia ciężkiego sprzętu,
 • ekonomia rozwiązania – ograniczenie kosztów napraw,
 • wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu,
 • możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu,
 • uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo komunikacyjne, nawierzchnie drogowe betonowe i bitumiczne, płyty nawierzchniowe, zatoki autobusowe, wszystkie klasy dróg publicznych: autostrady, drogi ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego i główne oraz lokalne Z,L,D. wzmocnienie podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni, wzmocnienie i poprawa parametrów wytrzymałościowych podbudów, polewki stabilizujące pod aplikowane bezpośrednio pod płyty, miejsca pustek i kawern pojawiających się w konstrukcji nawierzchni jak i w podłożu gruntowym.
CZAS REALIZACJI Kilkukrotnie krótszy niż wykonanie naprawy w technologii tradycyjnej, dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac, dostosowany do natężenia ruchu i dopasowany do wymagań czasowej organizacji ruchu, możliwość etapowania prac z uwzględnieniem lokalnych warunków komunikacyjnych, Pozwala na minimalizację uciążliwości i minimalizację ograniczeń w ruchu komunikacyjnym.
UŻYTY MATERIAŁ dwukomponentowe żywice geopolimerowe, jednokomponentowe żywice geopolimerowe mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp. Materiał dobrany jest indywidualnie do warunków aplikacji, rodzaju i stanu podłoża gruntowego. Dobór jakościowy i ilościowy iniektu. Odpowiedni dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku pozwala na kontrolę końcowych parametrów wytrzymałościowych. Zróżnicowany wachlarz materiałów iniekcyjnych pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych kocowych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych.
TECHNOLOGIA Iniekcja geotechniczna, proces, w którym pompowany materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku. Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – zastąpienie wody lub przestrzeni porowej w gruncie, iniektem lub zaprawą, bez wyraźnych przemieszczeń gruntu. Termin ten obejmuje iniekcję penetracyjną i wypełnienie objętościowe. Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – iniekcja podłoża w taki sposób, że powoduje ona deformację, ściśniecie lub przemieszczenie gruntu. Iniekcja niskociśnieniowa, Iniekcja wysokociśnieniowa.
KORZYŚCI – przywracanie funkcjonalności obiektu i wydłużenie jego użyteczności technicznej, – szybki czas realizacji, minimalizacja utrudnień w ruchu, – oddanie nawierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu prac, – niewielka inwazyjność robót, ograniczenie zbędnych wykopów i użycia ciężkiego sprzętu, – ekonomia rozwiązania – ograniczenie kosztów napraw, – wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, – możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, – uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości.