Likwidacja kurzawek

Likwidacja kurzawek

Podczas prowadzenia prac związanych z głębokim fundamentowaniem, budową tuneli czy budową I remontami infrastruktury podziemnej lub pracami wiertniczymi w poszukiwaniu wszelakich złóż podziemnych, wystąpić może zjawisko kurzawki. Cytując słownik hydrogeologiczny: Kurzawka to:

„Kurzawka (potocznie ruchome piaski) – luźne lub spoiste grunty zachowujące się przy pewnych warunkach (dużym nawodnieniu) w całej swojej masie jak ciecze. Jest to także drobnoziarnisty luźny osad, na przykład piasek lub muł, nasycony wodą pod znacznym ciśnieniem. Kurzawki należą do gruntów o złych parametrach mechanicznych”. Tego rodzaju przebicie hydrauliczne jest niezwykle niebezpieczne dla statecznosci wykopu czy sąsiadujących z nim budowli. Dynamika tego zjawiska i zmiana skali zagrożenia wymaga szybkiego działania mającego na celu zatrzymanie tego deastrukcyjnego procesu. Przez pojęcie likwidacji kurzawek z gruntu należy rozumieć proces iniekcji, mającej na celu strukturalne uszczelnienie nawodnionego ośrodka gruntowego, z wykorzystaniem ekstremalnie szybkosprawnych, ekspansywnych i niskolepkich iniektów żywicznych.

Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone technologie iniekcyjne firmy Cover Technologies, które nieodzownie towarzyszą zagadnieniu geoinżynierii, głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz niezwłoczne przystąpienie do realizacji usuwania przyczyn i skutków kurzawek z gruntu. Zespół Cover Technologies świadomy konsekwencji technicznych, wizerunkowych i ekonomicznych omawianych sytuacji, jest w stanie zmobilizować własny materiał, sprzęt i doświadczonych ekspertów, w ciągu zaledwie kilku godzin, w dowolnej części Europy.

Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z geoinżynierią, głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające likwidować podobne awarie oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających uszczelnień kurzawek z gruntu, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii, uszczelnianie samowypływów z gruntu, likwidacja piezometrów, likwidacja studni
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne, ekspansywne żywice spienialne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).