Uszczelnianie wykopów

Uszczelnianie wykopów

iniekcje_cover

Podczas prowadzenia prac związanych z głębokim fundamentowaniem bez możliwości prowadzenia prac w „otwartym wykopie”, bardzo często występuje konieczność szczelnego umacniania ścian wykopów.

Przez pojęcie zabezpieczenia należy rozumieć konstrukcję utrzymującą ścianę przed utratą stateczności. Główne rodzaje obudów wykopów to:

  • ścianka z grodzic stalowych,
  • ściana szczelinowa;
  • obudowa berlińska;
  • ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej,
  • palisada z pali lub mikropali,
  • ściana gwoździowana,
  • inne (np. kolumny DSM – deep soil mixing).W obecnym czasie dynamicznego rozwoju budownictwa na terenach zurbanizowanych, dbałość o szczelność obudów wykopów i profilaktyka przed awariami mają pierwszorzędne znaczenie.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania i doskonały sprzęt nie są w stanie wyeliminować konieczności uszczelnień obudów głębokich wykopów. Zarówno dbałość o zatrzymanie niepożądanej infiltracji wód gruntowych czy nawodnionego gruntu jak i estetyka wyeksponowanych podczas eksploatacji elementów obudowy zmuszają Generalnych Wykonawców i Inwestorów do ich uszczelniania.

Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone technologie iniekcyjne firmy Cover Technologies, które nieodzownie towarzyszą zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów.
Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków przecieków.

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG COVER TECHNOLOGIES W USZCZELNIANIU GŁĘBOKICH WYKOPÓW:

Przykładowe obszary zastosowania:

– budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów);
– budownictwo geoinżynieryjne (stabilizacje fundamentów, wypełnianie pustek i kawern w gruncie, uszczelnianie wycieków z gruntu, likwidacja samowypływó, uszczelnianie wykopów, likwidacja szkód, iniekcje wyprzedzające)
– budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej);
– budownictwo komunikacyjne (obiekty inżynieryjne);
– budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej);
– budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

RODZAJE INIEKCJI DO USZCZELNIANIA GŁĘGOKICH WYKOPÓW:

– iniekcja przecieków punktowych;
– iniekcja rys i styków roboczych;
– iniekcja porowatych konstrukcji (gniazda żwirowe, niedowibrowania betonu, przewibrowania betonu, skazy organiczne betonu);
– iniekcja wypełniająca pustki i kawerny za obudową wykopu;
– iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych;
– iniekcja styków ściana-dno, ścian-płyta stropowa/denna;
– iniekcja przepustów;
– iniekcja dylatacji;
– iniekcja strukturalna;
– iniekcja kurtynowa;
– iniekcja rozpiętych grodzic i wyprasek.,
– iniekcja nieciągłości kolumn jet grouting (ściany kolumn, korki).

Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym. Asekurację firm zajmujących się głębokim fundamentowaniem i umocnieniami wykopów, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu można realizować zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie.

Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające zapobiegać opisywanym i podobnym awariom oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

 

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających uszczelnień głębokich wykopów, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, podnoszenie fundamentów i płyt betonowych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).