Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

wykop_niekcje

 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, tunele, budowle ziemne, bardzo często występują problemy związane z gruntami słabonośnymi, z kiepskimi własnościami fizykomechanicznymi utworów geologicznych stanowiących ich podłoże. W celu poprawy warunków posadowienia budowli wykorzystuje się rozwiązania z działu stabilizacji i uszczelniania gruntu.

W obecnym czasie możemy mówić o dynamicznym jej rozwoju a szczególnie w zakresie iniekcji ciśnieniowych. Zarówno sprzęt do wiercenia i iniekcji, jak również chemia budowlana używana przy pracach gruntowych szybko się rozwija. Na każdym kroku producenci zaskakują nas nowymi technologiami – udoskonaleniem końcówek wiercących czy sposobami wykonania wierceń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania, wsparcie komputerowe czy doskonałe wiertnice nie są w stanie wykonać pewnych robót w trudnych, niekontrolowanych przypadkach.

Nie wszystkie prace można wykonać przy użyciu dużych maszyn. Gęsta zabudowa w aglomeracjach miejskich uniemożliwia wjazd ciężkiego sprzętu. W takich przypadkach wymaga się, aby praca  była wykonana w możliwie krótkim czasie przy użyciu niedużego sprzętu. Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjne firmy Cover Technologies. Przy takich pracach nie korzysta się już ze zwykłych mieszanek cementowych. Używane są mieszanki cementów o bardzo szybkim czasie wiązania, szkło wodne, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe czy silikatowe.

Stabilizacja gruntu metodą iniekcji

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych. Stabilizację gruntu stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych.

Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów.

Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii.

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG COVER TECHNOLOGIES W STABILIZACJI I USZCZELNIANIU GRUNTU:

 • iniekcje wzmacniające i uszczelniające w specjalistycznym budownictwie podziemnym i geotechnice, w warunkach suchych i mokrych,
 • budownictwo ziemne, fundamentowanie, budowa tuneli, inżynieria środowiska,
 • wzmocnienie luźnych skał,
 • podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych,
 • uszczelnienie tuneli (np. TBM)
 • pale iniekcyjne,
 • stabilizacja skał, iniekcje szczelin i pęknięć,
 • doszczelnianie z wykorzystaniem iniekcji,
 • unieruchomienie substancji szkodliwych w miejscu,
 • zabezpieczenie obszarów skażonych po działalności przemysłowej,
 • wypełniania wszelkiego rodzaju pustek podziemnych, w których wytrzymałość odgrywa bardzo ważną rolę.
 • wypełniania przestrzeni pierścieniowej (np. relining),
 • podnoszenia i wzmacniania betonowych płyt jezdnych,
 • zabezpieczenia budynków przed osiadaniem,
 • prace uszczelniające przy stalowych ściankach szczelnych, rurach tunelowych i innych konstrukcjach,
 • stabilizacja gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji:
 • stabilizacje gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne)
 • stabilizacje płyt i posadzek
 • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
 • wypełnianie pustek i kawern – podbijanie fundamentów
 • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacja kurzawek.

Skuteczna metoda na uszczelnienie gruntu

Stabilizacje i uszczelnienia gruntu metodą iniekcji są alternatywą dla tradycyjnych metod naprawczych z wykorzystaniem zwykłych mieszanek cementowych czy bentonitowych. Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym.

Asekurację firm zajmujących się głębokim fundamentowaniem i umocnieniami wykopów, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu można realizować zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie.

Z obserwacji zrealizowanych przypadków awarii wyłania się powtarzalne zjawisko, występowania ich z reguły wieczorami i w nocy, po zakończeniu dziennej zmiany, podczas nieobecności wykonawców i nadzoru na budowie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające zapobiegać opisywanym i podobnym awariom oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających stabilizacji i uszczelnień gruntu, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zastosowanie