Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

wykop_niekcje

 

Podczas prowadzenia prac związanych z budową obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, tunele, budowle ziemne, bardzo często występują problemy związane z gruntami słabonośnymi, z kiepskimi własnościami fizykomechanicznymi utworów geologicznych stanowiących ich podłoże. W celu poprawy warunków posadowienia budowli wykorzystuje się rozwiązania z działu stabilizacji i uszczelniania gruntu.

W obecnym czasie możemy mówić o dynamicznym jej rozwoju a szczególnie w zakresie iniekcji ciśnieniowych. Zarówno sprzęt do wiercenia i iniekcji, jak również chemia budowlana używana przy pracach gruntowych szybko się rozwija. Na każdym kroku producenci zaskakują nas nowymi technologiami – udoskonaleniem końcówek wiercących czy sposobami wykonania wierceń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania, wsparcie komputerowe czy doskonałe wiertnice nie są w stanie wykonać pewnych robót w trudnych, niekontrolowanych przypadkach.

Nie wszystkie prace można wykonać przy użyciu dużych maszyn. Gęsta zabudowa w aglomeracjach miejskich uniemożliwia wjazd ciężkiego sprzętu. W takich przypadkach wymaga się, aby praca  była wykonana w możliwie krótkim czasie przy użyciu niedużego sprzętu. Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjne firmy Cover Technologies. Przy takich pracach nie korzysta się już ze zwykłych mieszanek cementowych. Używane są mieszanki cementów o bardzo szybkim czasie wiązania, szkło wodne, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe czy silikatowe.

Stabilizacja gruntu metodą iniekcji

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych. Stabilizację gruntu stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych.

Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów.

Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii.

Skuteczna metoda na uszczelnienie gruntu

Stabilizacje i uszczelnienia gruntu metodą iniekcji są alternatywą dla tradycyjnych metod naprawczych z wykorzystaniem zwykłych mieszanek cementowych czy bentonitowych. Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym.

Asekurację firm zajmujących się głębokim fundamentowaniem i umocnieniami wykopów, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu można realizować zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie.

Z obserwacji zrealizowanych przypadków awarii wyłania się powtarzalne zjawisko, występowania ich z reguły wieczorami i w nocy, po zakończeniu dziennej zmiany, podczas nieobecności wykonawców i nadzoru na budowie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające zapobiegać opisywanym i podobnym awariom oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

Podczas prowadzenia prac gruntowych w miejscu planowanej inwestycji takiej jak budowa tuneli, wiaduktów, mostów czy też budowli ziemnych mogą wystąpić problemy wynikające z braku optymalnych właściwości gruntowo-wodnych. Do takich problematycznych gruntów zaliczają się zwłaszcza osady organiczne, piaszczyste oraz pochodzenia antropogenicznego. Poprawa warunków osadzenia budowli w takich przypadkach staje się kluczowa, a rozwiązaniem może okazać się stabilizacja i uszczelnienie gleby.
Rozwój technologii iniekcyjnych pozwala nie tylko wzmocnić i uszczelnić konstrukcję, ale też grunt. Wybierając metody iniekcji ciśnieniowych oraz odpowiednich środków, w tym sprzętu do wiercenia i iniekcji, jak również chemii budowlanej używanej w pracach gruntowych można liczyć na szybki i trwały efekt. Co jednak jeśli prace wykonywane przy użyciu dużych maszyn są niemożliwe?
Gęsta zabudowa miejska uniemożliwia często użycie ciężkiego sprzętu i to właśnie w takich przypadkach zastosowanie mają specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjne firmy Cover Technologies. Iniekcja z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych z powodzeniem sprawdza się w trudnych sytuacjach, zarówno przy budowie głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Przy takich pracach odchodzi się od używania zwykłych mieszanek cementowych na rzecz tych o szybkim czasie wiązania, szkła wodnego, żywicy akrylowej, żywicy poliuretanowej czy żywicy silikatowej.

Stabilizacja gruntu metodą iniekcji

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy poprawie stabilności gruntu. W tym celu w podłoże wtryskuje się specjalne spoiwa, które sprawiają, iż podłoże fundamentowe jest trwałe i odporne na naprężenia mechaniczne. Kolejnym celem takich działań jest spowodowanie, by gleb stała się jak najbardziej odporna na wodę i mróz.
Środki stabilizacji gruntu zapobiegają występowaniu osiadania i wynikających z niego deformacji konstrukcyjnych budowli. Konsekwencją braku stabilności gruntu może okazać się powstawanie pustych przestrzeni lub zapadlisk w miękkich warstwach gleby. Grunt nieskonsolidowany można ustabilizować i związać właśnie za pomocą iniekcji gruntu fundamentowego.
Firma Cover Technologies dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi skutecznymi w przypadku większości popularnych zastosowań iniekcji jak, chociaż wzmacnianie i uszczelnianie terenu w specyficznym budownictwie podziemnym, geotechnice, budownictwie ziemnym, fundamentowaniu, budowaniu tuneli, inżynierii środowiska czy do stabilizacji skał. Rozwiązania wykorzystywane do tych celów mają szerokie zastosowanie zarówno w przygotowywaniu terenu przed fundamentowaniem jak i wtedy gdy już istniejący budynek wymaga stabilizacji gruntu i zabezpieczenia przed osiadaniem.

Metody uszczelniania gruntu

Erozja gleby jest powszechnym zagrożeniem dla obiektów inżynierskich i krajobrazu. Luźne cząstki w glebach głównie piaszczystych zapewniają niską wytrzymałość i spójność na erozję podczas opadów deszczu lub w przypadku innych źródeł wody, jak chociażby na obszarze wzdłuż linii brzegowej. Chociaż erozja jest zupełnie naturalnym procesem zachodzącym w przyrodzie, to nierzadko jest również zagrożeniem podczas wykonywania pracy ziemnych, szczególnie w większych miastach.
Środkiem zaradczym wobec erozji gleby okazują się metody iniekcji. Bazują one na wtryskiwaniu środków płynnych, takich jak poliuretany i akrylany, z których wykorzystuje się specyficzne właściwości chemiczne i fizyczne. Zaczyny chemiczne przenikają luźne warstwy gleby i działają jako środek wiążący, blokujący luźne cząstki gruntu. Po utwardzeniu zaczynu całość zamienia się w stałą masę o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie i ścinanie, by w ostateczności zwiększyć odporność na erozję i wytrzymałość podparcia fundamentów budowlanych.
Zbyt gęste budownictwo, które wywiera ogromny nacisk na grunt, jest w stanie, podczas wykonywania wykopów, doprowadzić do powstawania zapadlin. Jest to niebezpieczny proces, zwłaszcza podczas odkrywkowych robót ziemnych. Zlekceważenie pewnych symptomów erozji lub przeoczenie wycieku wód gruntowych może spowodować rozwodnienie gleby i w ostateczności zalanie wykopu. Takie procesy prowadzą do powstawania zapadlisk, a co za tym idzie, stwarzają zagrożenie dla budowy, sąsiadujących obiektów, sprzętu oraz co najistotniejsze dla samych pracowników.

Zastosowanie