Wszystko o gruntach nośnych

Grunt budowlany to nic innego jak podłoże, na którym znajduje się dom. Zdecydowanie najlepiej sprawdzają się grunty mineralne rodzime, a wśród nich występuje podział na niespoiste i spoiste. Postawienie budynków i innych konstrukcji musi być poprzedzone przez wcześniejsze przygotowania. Niekwestionowaną rolę pełni w tej materii podłoże, które ostatecznie ma za zadanie utrzymać zarówno budowlę jak i ciężar. Wysoka nośność gruntu jest czynnikiem, który sprawia, że w przyszłości nie dochodzi do odkształcania warstw konstrukcyjnych, pomimo niesprzyjających warunków.

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Z zasady grunt może być naturalny (rodzimy), stworzony na skutek zachodzących procesów geologicznych (np. skała, grunt mineralny, grunt organiczny), a także grunt nasypowy, który powstał na skutek działalności człowieka.

Grunty niespoiste

Mianem gruntów niespoistych określa się grunty sypkie, czyli są to:

 • żwiry (na mapach są one oznaczone za pomocą symbolu Ż),
 • pospółki (Po),
 • piaski grubo, średnio- i drobnoziarniste (Pr, Ps, Pd),
 • piaski pylaste (Pπ).

Stosowanie podziału, gdzie wyznacznikiem jest wielkość uziarnienia umożliwia naoczne określenie wytrzymałości gruntu. Czym większa i grubsza frakcja, tym większą wytrzymałość, tudzież nośność, posiada grunt. Jednocześnie na tej podstawie projektant może uzyskać informacje o tzw. stopniu zagęszczenia ID, a wraz ze wzrostem wartości tego wskaźnika rośnie powodzenie zastosowania go do celów budowlanych. Wynika to po prostu z faktu, że pomiędzy ziarnami znajduje się o wiele mniej przestrzeni.

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?
Kiedy jest koniecznie wzmacnianie gruntu?

Doskonale obrazuje to piasek na plaży. W trakcie słonecznego, ciepłego dnia nogi zapadają się w nim, jednak tuż po sztormie zmienia się całkowicie jego twardość, a także nośność. Z powodzeniem może udać się jazda zwykłym samochodem po terenie plaży.

Wśród stanów gruntu wyróżnia się:

 • luźny ID = 0,33;
 • średnio zagęszczony 0, 33 < ID = 0, 67;
 • zagęszczony 0,67 < ID = 0,80;
 • bardzo zagęszczony ID > 0,80.

Podczas analizowania gruntów niespoistych bardzo ważny jest także trzeci parametr. Oznaczany jest za pomocą symbolu Sr, który wskazuje na stosunek objętości wody znajdującej się w gruncie do objętości porów. W przypadku osób, które chcą przeprowadzić prace ziemne związane z fundamentami powinny szukać gruntów stosunkowo wilgotnych. Wartość stopnia wilgotności gruntu powinna mieścić się w zakresie od 0,4 do 0,8. Sytuacja kształtuje się analogicznie jak w przypadku stawiania babek z piasku.

Mokry piasek umożliwia uzyskanie pożądanej formy, a zbyt suchy uniemożliwia stworzenie czegoś, co choćby przypominałoby babkę z piasku. Z kolei grunty, które są zbyt mocno nawodnione, czyli ich Sr mieści się w przedziale od 0,8 do 1 nie są rekomendowanym podłożem. Cechują się zbyt małą nośnością gruntu, a w skrajnym przypadku może wystąpić tzw. zjawisko „kurzawki”. W okresie zimowym może mieć miejsce zamarznięcie wody, co doprowadzi do zwiększenia ich objętości.

Grunty spoiste

Mówiąc o gruntach spoistych można mieć na myśli następujące rodzaje:

 • ił (l)
 • ił piaszczysty (Ip) i pylasty (Iπ),
 • glina (G),
 • glina piaszczysta (Gp),
 • pylasta (Gπ),
 • zwięzła (Gz),
 • piaszczysta zwięzła (Gpz),
 • pylasta zwięzła (Gπz),
 • piasek gliniasty (Pg),
 • pył (π),
 • pył piaszczysty (πp).

W przypadku gruntów spoistych określenie przydatności danego gruntu do przyszłych celów budowlanych odbywa się w oparciu o tzw. stopień plastyczności IL. Najbardziej komfortową sytuację posiada inwestor, jeżeli wartość tego stopnia nie przekracza 0,25. Wówczas w danym gruncie odnotowywana jest dość mała ilość/zawartość wody.

Grunty spoiste i niespoiste
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

W konsekwencji dokonano wyodrębnienia poszczególnych stanów charakteryzujących grunty spoiste:

 • zwarty IL < 0;
 • półzwarty IL = 0;
 • twardoplastyczny 0 < IL = 0,25;
 • plastyczny 0,25< IL = 0,50;
 • miękkoplastyczny 0,50 < IL = 1,00;
 • płynny IL > 1.

Dodatkowo specjaliści dokonują podziału z uwzględnieniem wskaźnika plastyczności Ip. Przedstawia on ile wody może wchłonąć grunt, aby dokonać przemiany ze stanu półzwartego w płynny. Jeżeli wskaźnik nie przekracza 10 to Inwestor jest w najbardziej dogodnej sytuacji. Taki grunt jest zaliczany do średnio spoistych, czyli rekomendowanego do celów budowlanych. Poza tymi informacjami, projektant także zdobywa dane odnośnie wilgotności, spójności, kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Jednak inwestor, który nie jest związany z branżą budowniczą nie musi ich znać. Są one mu kompletnie nieprzydatne.

Grunty organiczne

Z kolei na gruntach organicznych, czyli torfach, namułach, piaskach i pyłach próchniczych, nikt nie zaryzykuje z budową domu, ponieważ nie posiadają one oczekiwanej nośności. Taki rodzaj podłożą posiada skłonność do gnicia, wydzielania nieprzyjemnego zapachu i ciepła. Ponadto warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do zmiany objętości.

Badanie nośności gruntu

Dynamiczne badanie nośności gruntu to sposób opierający się na lekkiej płycie dynamicznej. Nie zachodzi konieczność wykorzystania pojazdu obciążeniowego, dlatego z tej opcji mogą skorzystać pojedynczy inwestorzy. Jednocześnie można je także przeprowadzić w trudnodostępnych miejscach – zaspy, wykopy, rowy. Badanie trwa ok. 2 minut i może przeprowadzić je jedna osoba.

Badania gruntu odbywa się przy wykorzystaniu płyty VSS. Jest to szybkie badanie, które pozwala wskazać jakie będą potencjalne odkształcenia i wytrzymałość dla wierzchniej warstwy. Przeprowadzany jest pomiar odkształceń pionowych na warstwie gruntu poprzez nacisk dźwigu hydraulicznego. Koszt przeprowadzenia tego badania jest dość wysoki, dlatego rekomendowany jest dla podłoża drogowego lub dla większej ilości osób.

Wszystko o gruntach nośnych
Czym jest moduł sprężystości gruntu – przeczytasz na stronie: https://covertechnologies.com/modul-sprezystosci-stabilizacji-gruntu

Dlaczego należy usunąć humus z miejsca, gdzie będzie dom?

Zachodzące procesy naturalne sprawiają, że konieczne jest usunięcie wierzchniej warstwy ziemi uprawnej (humusu). Wszystkie grunty nasypowe, które są efektem działalności człowieka cechują się brakiem jednoznaczności w odniesieniu do względów budowlanych. Mogą być to grunty kwalifikowane, które są dedykowane do stawiania fundamentów lub jako podłoże służące do podbudowy dróg. Choć może być to także podłoże gruntowe, które nie będzie się nadawało do posadowienia jakiegokolwiek budynku.

Związki, które mogą występować w humusie mogą przyczynić się również do wytwarzania kwasów o szkodliwym działaniu na beton czy żelazo. Usunięcie humusu jest bardzo dobrym posunięciem, a tę ziemię można z powodzeniem wykorzystać na innej części działki, chociażby do wyrównania powierzchni gruntu.

Jeżeli posiadasz wątpliwości jak i kiedy przeprowadzić ten zabieg na swojej działce to zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z COVER TECHNOLOGIES. Ogromna wiedza i doświadczenie umożliwią podjęcie jak najlepszej decyzji w odniesieniu do indywidualnych warunków na działce.

Grunty nośne – podsumowanie

W rzeczywistości należy pamiętać, że grunty spoiste, a nawet sam gruz ceglany, po przeprowadzeniu zagęszczeniu mogą być w późniejszym czasie idealnym podłożem dla lekkich obiektów budowlanych. Nierzadko zagęszczenie gruntu odbywa się samoistnie pod naciskiem własnego ciężaru, choć z pewnością będzie to raczej dłuższy okres czasu.

Cover Technologies

Specjaliści z COVER TECHNOLOGIES z chęcią wskażą jakie będzie najlepsze rozwiązanie dla danej działki, a także mogą wytypować osoby, które zgodnie ze sztuką przeprowadzą określone czynności, aby efekt końcowy był zgodny z posiadanymi oczekiwaniami.